O nama

Ana Kojić predsednica Ujedinjenih Sindikata Srbije

Ana Kojić, predsednica Ujedinjenih Sindikata Srbije

Lada Mitić Janković predsednica budžetskih radnika srbije

Lada Mitić Janković, predsednica Budžetskih Radnika Srbije

Nastanak Ujedinjenih Sindikata Srbije

Ideja o nastanku Ujedinjenih sindikata Srbije potekla je od potreba članstva. Ujedinjeni sindikati Srbije predstavljaju optimalan model organizovanja sindikata, odgovor na aktuelna politička, ekonomska i socijalna događanja u društvu sa kojima se članovi sindikata svakodnevno susreću u realnom životu.

Putem Ujedinjenih sindikata Srbije kreću i drugi koji pristupaju Ujedinjenim sindikatima Srbije videći u njemu šansu i mogućnost za svoj opstanak i razvoj. Moć i uticaj Ujedinjenih sindikata Srbije u osnovi mora imati članstvo i organizovanost sa krajnjim ciljem uticaja na političke, ekonomske i socijalne događaje od značaja za zaposlene i građane Srbije. Ujedinjeni sindikati Srbije predstavljaju jedinstvenu i realnu snagu koja se bavi društvenim organizovanjem radništva, razvojem i uticajem na društvenu zajednicu. Očekivanja naših članova su velika. Ovakav oblik organizovanja i rada sindikata uvažava različitu privrednu i sindikalnu problematiku vodeći računa o praktičnosti i efikasnoj primeni sindikalnih i organizacionih modela. Ujedinjeni sindikati Srbije sa novim idejama teže da stvore efikasne sindikalne strukture a kao svoje trajno demokratsko opredeljenje nalazi u društvenim, političkim, ekonomskim i socijalnim događanjima u vremenu tranzicije, privatizacije i transformacije srpskog društva. Ideje Ujedinjenih sindikata Srbije imaju kapacitete za mobilizaciju članstva i građanstva čija osnova leži u isticanju solidarnosti i nezavisnosti kao primarnog principa i temelja sindikalizma. Sindikat koji bude imao merljive rezultate svoga rada može očekivati budućnost i opstanak. Neophodne promene moraju doći od članstva i moraju biti u službi članstva sindikata. Svoju uspešnost Ujedinjeni sindikati Srbije vide u vezi sa povećanjem motivacije članova sindikata i animiranje onih koji to nisu. Trenutna otuđenost od članstva postojećih sindikalnih struktura ukazuje da odnos prema sadašnjim i budućim članovima mora u osnovi imati efikasan i jednostavan način komuniciranja na svim nivoima organizovanja a da kao rezultat bude rešavanje pojedinačnih ciljeva članstva objedinjenih kroz sindikalnu organizovanost. Zadovoljenje i poboljšanje egzistencijalnih pitanja radnika trajno će opredeliti njihovo poverenje i članstvo u Ujedinjenim sindikatima Srbije. Ujedinjeni sindikati Srbije žele da budu sastavni deo života radnika, prisutan na radnom mestu, utakmici, pecanju i pričama za vreme nedeljnog porodičnog ručka. Pored rešavanja i prepoznavanja pojedinačnih problema sindikat mora prepoznati i probleme opšteg tipa i uticati na njihovo rešavanje. Osluškujmo šta članovi govore i misle, šta priželjkuju i šta ih zabrinjava. Podelimo njihove strahove da bismo sutra bili deo zajedničke pobede. Slušajući svoje članstvo, analizirajući, prateći politčka i ekonomska događanja sindikat izgrađuje strategije i vizije koje članovi prepoznaju kao svoje a ne nametnute ideje pojedinih kreativaca i ideologa sindikata . Uspeh sindikata se mora ogledati u preuzimanju aktivne i krativne sindikalne politike i razvijanje modela i novih mogućnosti koji su različite od drugih sindikalnih grupacija koje postoje u srpskom društvu. Znanje, stručnost, kompetetnost i odgovornost moraju biti osnov prepoznavanja ljudi koji dolaze na čelo sindikata. Sindikat koji želi aktivnu zaštitu svojih članova mora shvatiti povezanost politike i standarda življenja te razviti organizovanost primerenu toj činjenici. Sindikati kao najorganizovaniji i najuticajniji deo nevladinog sektora moraju imati aktivan i trajan uticaj na politička dešavanja, jer politika trajno i suštinski utiče na kvalitet naših života.

Trajno opredeljenje Ujedinjenih sindikata Srbije se ogleda u razvijanju modela saradnje sa svima koji imaju podudarne ili slične stavove sa. Ukoliko hoćemo da ostvarimo naše ciljeve i vizije, moramo međusobno komunicirati i sarađivati sa onima koji nisu naši članovi. Svaka saradnja je bolja od sukoba i nerazumevanja. Ujedinjeni sindikati Srbije će kroz formu socijalnog dijaloga razgovarati sa prijateljima i neistomišljenicima.

Ujedinjeni sindikati Srbije gradeći svoj organizacioni model baziran na skoro dvodecenijskom iskustvu u decentralizaciji organizacije video organizovanje koje će biti dostupno svakom članu. Takvo organizovanje donosi veću motivaciju za rad u sindikatu i prihvatanje veće odgovornosti od postojeće. To omogućava aktiviranje i omasovljenje članstva što je u suprotnosti sa postojećim modelima i strukturama sindikata u Srbiji. Vertikalna i horizontalna povezanost organizacije pospešuje efikasnost i uspešnost svih aktivnosti koje sindikat sprovodi. Iz ovog proističe i zalaganje za novu dimenziju sindikata „sindikata za dušu“. Sindikat za dušu podrazumeva stvaranje sindikata koje u osnovi ima ljudsko biće koje osim što radi i stvara materijalne vrednosti je biće emocija i snova. Ujedinjeni sindikati Srbije žele da kreiraju i razumeju novo društvo, nove odnose, nove ljude i nove potrebe. Kako se te stvari budu menjale tako će se menjati i organizacija sindikata. Ujedinjeni sindikati Srbije nisu sindikat naših očeva, u sebi nosi duh promena sa ambicijom da se stvori sindikat po meri i potrebi naših potomaka. Pored promena unutar sebe i stalnog prilagođavanja sindikat mora da svojim širim društvenim angažovanjem profilira vreme i uslove u kojima se radi i živi.

Izazov koji stoji pred sindikatima je da iznađe način svoje originalnosti, prepoznatljivosti i svrsishodnosti. Aktivnosti i postignuti rezultati sindikalnog angažovanja i rada moraju biti materijalno merljivi a da posledica toga bude zadovoljan i srećan član sindikata. Najteži zadatak koji stoji ispred Ujedinjenih sindikata Srbije jeste pridobijanje podrške radnika koja se ne bazira na kratkoročnom prepoznavanju ličnog interesa već na isticanju principa solidarnosti i nezavisnosti sa krajnjim ciljem da tako objedinjeni kroz sindikate možemo oblikovati životne uslove po želji većine građana i zaposlenih Srbije.

Da bismo zajednički uspeli moramo zajednički i solidarno raditi. Što nas bude više naše zajedničke ciljeve ćemo lakše i brže ostavriti. To više ne zavisi od nas koji smo već članovi Ujedinjenih sindikata Srbije već od vas koji to treba da postanete.